Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Glas Voorthuizen

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
 4. Periode van opslag
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
  1. Recht op inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op overdracht van gegevens
  4. Recht op het wissen van gegevens.
  5. Recht op het indienen van een klacht
  6. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar
 8. Plichten

1.   Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Glas Voorthuizen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of tijdens het tijdens het invullen van offertes. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Glas Voorthuizen is uw specialist in glaswerk en spiegels op maat. Bij Glas Voorthuizen streven wij ernaar de beste resultaten te behalen in glasbewerking en maatwerk.

Vaak zijn er situaties waarbij Glas Voorthuizen uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Denk aan de situatie waarin iemand een opdracht aan Glas Voorthuizen geeft of een offerte aanvraagt. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.

Glas Voorthuizen neemt uw privacy heel serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Glas Voorthuizen? Neem dan zeker contact met ons op.

2.   Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder Persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres jan.janssen@bedrijf.nl.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 • Er zijn een aantal doelen waar Glas Voorthuizen uw persoonsgegevens voor verzamelt;
 1. Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens, betalingsgegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u    dat wilt.

 1. Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuuradres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 1. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 1. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

4.   Periode van opslag

Glas Voorthuizen bewaart zelf uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard door Glas Voorthuizen. Dit tenzij Glas Voorthuizen op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

Toelichting:

 1. Uw account

Indien u een account aanmaakt bij ons worden deze gegevens bewaart zolang het nodig is om uw account bruikbaar te houden. Indien u voor een langere periode geen gebruik maakt van uw account zal Glas Voorthuizen uw gegevens verwijderen.

 1. Contactformulier

Indien u een contactformulier bij ons heeft ingevuld, worden uw gegevens bewaart voor tenminste de periode dat het contact aanhoudt.

 1. Afhandelen bestellingen

De Nederlandse belastingdienst verplicht ons facturen te bewaren. Het is immers zo dat de belastingdienst de mogelijkheid moet hebben om ons te controleren. Volgens eisen van de belastingdienst, dienen wij facturen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Wij zorgen er altijd voor dat wij voldoen aan deze eisen.

 1. Versturen van betalingsherinneringen

Ook voor dit doel bewaren wij gegevens zolang als nodig en in ieder geval voor de duur van 7 jaar.

 1. Boekhoudsysteem

Voor de interne boekhouding van Glas Voorthuizen dienen wij gegevens te bewaren. Deze worden niet langer bewaart dan nodig, maar indien de gegevens verwerkt worden met oog op 4.3 en 4.4 dan tenminste 7 jaar.

5.   Ontvangers van persoonsgegevens

Glas Voorthuizen zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Glas Voorthuizen zal nooit persoonsgegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leden de beste service krijgen, werken wij samen met een aantal externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële aspecten regelen. Uiteraard hebben wij de nodige verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers van de door ons verstrekte persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst heeft als doel: het waarborgen van de correcte omgangswijze met uw persoonsgegevens.

In deze paragraaf treft u ook informatie over e-mail Clients, Google Analytics en cookies (in het kader van Glas Voorthuizen).

 • Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

E-mail:

 • Als e-mail client gebruikt Glas Voorthuizen een zakelijk e-mail adres.
 • Het ophalen en verzenden van e-mails doen wij uitsluitend via een beveiligde https- verbinding.

Cookies:

Op de website van Glas Voorthuizen worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken. Voor het gebruik van bepaalde cookies zal er middels een banner op het scherm toestemming worden gevraagd.

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de soorten cookies.

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Doel van de cookie Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd). 26 maanden

6.   Beveiliging

Indien nodig behoudt Glas Voorthuizen zich het recht om fysieke kopieën te maken van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten zijn. Deze zullen beveiligd bewaard worden.

Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Glas Voorthuizen privé is.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

7.   Uw rechten

1.     Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Glas Voorthuizen zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2.     Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Glas Voorthuizen

3.     Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Glas Voorthuizen ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4.     Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Glas Voorthuizen te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Glas Voorthuizen uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Glas Voorthuizen heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Glas Voorthuizen de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Glas Voorthuizen om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Zijn uw belangen groter dan die van Glas Voorthuizen met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Glas Voorthuizen uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Glas Voorthuizen een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Glas Voorthuizen verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en Glas Voorthuizen heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Glas Voorthuizen de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5.     Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Glas Voorthuizen niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar marcel@mkcm.nl. Onder toezending van de kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Glas Voorthuizen zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen.

8.   Plichten

Glas Voorthuizen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Glas Voorthuizen. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Glas Voorthuizen de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Glas Voorthuizen behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Glas Voorthuizen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Glas Voorthuizen. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

Info@glavoorthuizen.nl

Nijverheidsweg 3
3771 ME Barneveld
KVK Nr. 66435986