Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Glas Voorthuizen

Inhoudsopgave:

 1. Definities:
 2. Toepasselijkheid:
 3. Aanbod en offert
 4. Overeenkomst
 5. Uitvoering overeenkomst
 6. Prijzen
 7. Oplevering
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Herroepingsrecht
 11. Aansprakelijkheid
 12. Garantie
 13. Overmacht
 14. Klachten
 15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
 16. Conversie
 17. Nawerking:
 18. Strijdige clausules:
 19. Toepasselijk recht:
 20. Forumkeuze:
 21. Wijziging van de Algemene Voorwaarden:
 22. Slotbepaling:

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Glas Voorthuizen. Allereerst is het goed u te informeren dat Glas Voorthuizen hierbij de Algemene Voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

1.    Definities:

 • Glas Voorthuizen: Glas Voorthuizen V.O.F., KvK-nummer: 66435986, gevestigd te (3771 ME) Barneveld, aan de Nijverheidsweg 3.
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die aan Glas Voorthuizen een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Glas Voorthuizen en Opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.

2.    Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden van Glas Voorthuizen zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en overeenkomst met Glas Voorthuizen tussen Glas Voorthuizen en Opdrachtgever, waarop Glas Voorthuizen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Glas Voorthuizen zijn van toepassing ongeacht de algemene voorwaarden van Opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van Glas Voorthuizen niet van toepassing.

3.    Aanbod en offert

 1. Glas Voorthuizen doet een aanbod in de vorm van een offerte
 2. Een offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de offerte aangegeven datum, bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 dagen na dagtekening.
 3. Prijsopgave in offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) veranderingen, werkzaamheden of prijsstijgingen. Glas Voorthuizen zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Aan de offerte zijn geen kosten verbonden.
 5. De door Glas Voorthuizen gemaakte offertes zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 6. De prijzen op de offertes zijn exclusief btw.

4.    Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Glas Voorthuizen en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn, met inachtneming van de gegeven definitie aan ‘overeenkomst’ in artikel 1[1].
 2. Werknemers van Glas Voorthuizen kunnen geen bindende afspraak maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Glas Voorthuizen niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegd vertegenwoordiger van Glas Voorthuizen zijn bevestigd.
 3. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomst(en) met Glas Voorthuizen kunnen slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 4. Ook bij eenmalige opdrachten gelden exact dezelfde procedures als omschreven in deze algemene voorwaarden.

5.    Uitvoering overeenkomst

 1. Glas Voorthuizen staat er te allen tijde voor in dat geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. De uiterlijke beoordeling of de door Glas Voorthuizen geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst is aan Glas Voorthuizen.
 2. Glas Voorthuizen zal bij de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever altijd de hoogste zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De opdrachtgever zal Glas Voorthuizen steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie te verschaffen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Mocht er sprake zijn van een spoedklus rekent Glas Voorthuizen geen toeslag, tenzij het gaat om het vervaardigen van isolatie glas. Hier rekent Glas Voorthuizen een toeslag van 100%.
 5. Glas Voorthuizen levert haar zaken zelf, op verzoek van opdrachtgever. De leveringsgoederen zijn verzekerd onder de verzekering van Glas Voorthuizen tot het moment van aflevering.

6.    Prijzen

 1. Glas Voorthuizen hanteert een vaste prijslijst waarbij alle prijzen exclusief btw vermeldt staan.
 2. Voor de levering van zaken brengt Glas Voorthuizen leveringskosten in rekening. Deze zijn als volgt opgebouwd:
  • 1-5 km €10
  • 5-10 km €20
  • Per 5 km daarboven €5 per 5 km.
 3. Levering is in overleg en zal in sommige gevallen niet mogelijk zijn. Dit heeft te maken met de afmetingen en het gewicht van de zaken.

7.    Oplevering

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Glas Voorthuizen opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn zal Glas Voorthuizen er alles aan doen het zo snel mogelijk te leveren.
 2. Opdrachtgever wordt bij vertraagde levering schriftelijk op de hoogte gesteld.

8.    Betalingsvoorwaarden

 1. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 2. In beginsel zal Opdrachtgever bij het ophalen, of laten leveren, van de zaken de factuur moeten voldoen. Hiervan kan alleen schriftelijk en nadrukkelijk van worden afgeweken.
 3. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur.
 4. Bij uitblijven van betaling zal Glas Voorthuizen drie herinneringen sturen, één keer telefonisch contact opnemen en het vervolgens doorverwijzen naar een incassobureau.

9.    Eigendomsvoorbehoud

Glas Voorthuizen blijft eigenaar van alle te leveren zaken totdat betaling in zijn geheel is voldaan door Opdrachtgever.

10. Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever kan zich beroepen op het herroepingsrecht als het geleverde niet volstaat aan hetgeen is overeengekomen. Echter ligt de beoordeling of het voor herroeping in aanmerking komt bij Glas Voorthuizen.
 2. De termijn voor terugbetaling is 30 dagen na de bevestiging van Glas Voorthuizen.
 3. De beoordeling ligt bij Glas Voorthuizen, de enige reden van herroeping is als er een fout is gemaakt aan de kant van Glas Voorthuizen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Glas Voorthuizen is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door Glas Voorthuizen geleverd worden. Glas Voorthuizen kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding.
 2. In alle gevallen geldt dat Glas Voorthuizen nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 3. Glas Voorthuizen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
 4. Glas Voorthuizen is niet aansprakelijk voor schade aan, vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van Opdrachtgever bij Glas Voorthuizen worden opgeslagen Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.
 5. Glas Voorthuizen is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
 6. Glas Voorthuizen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. Glas Voorthuizen is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

12. Garantie

 1. Indien door de fabrikant al dan niet via Glas Voorthuizen, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste meerbladig isolerende beglazing een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Glas Voorthuizen voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste meerbladig isolerende beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
 2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Glas Voorthuizen eveneens geen garantie verstrekt.
 3. Glas Voorthuizen zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
 4. Opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de meerbladig isolerende beglazing gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.
 5. Glas Voorthuizen garandeert aan de consument dat de meerbladig isolerende beglazing wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

13. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Glas Voorthuizen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Glas Voorthuizen niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de in artikel 4 genoemde glasfabrieken van hun verplichtingen jegens Glas Voorthuizen, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
 2. Glas Voorthuizen heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst. op te schorten dan wel te ontbinden. Glas Voorthuizen behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren.
 3. Indien Glas Voorthuizen een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

14. Klachten

Algemeen

 1. Tenzij bij de bestelling door Opdrachtgever bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Glas Voorthuizen schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.
 2. Glas Voorthuizen heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.
 3. Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.
 4. Mits redelijkerwijs door Glas Voorthuizen te onderkennen, is Glas Voorthuizen verplicht de consument te wijzen op:
 • Onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 • Kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een

Ondeugdelijke ondergrond. Bij niet-consumenten heeft Glas Voorthuizen uitdrukkelijk niet voormelde plicht.

 1. Ondanks de plicht van Glas Voorthuizen om de consument te waarschuwen op grond van bovengenoemd lid, draagt de consument het risico voor schade als deze – ondanks voormelde waarschuwing door gebruiker – is veroorzaakt door:
 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door consument verlangde constructies en werkwijze;
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Klachten met betrekking tot kwaliteit

 1. Klachten van Opdrachtgever, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Glas Voorthuizen worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Glas Voorthuizen zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is Glas Voorthuizen slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Glas Voorthuizen heeft – naar eigen keuze – tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. Opdrachtgever zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glas Voorthuizen is uitgesloten.
 3. Glas Voorthuizen is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

Overige klachten

 1. Klachten van Opdrachtgever over de wijze van nakoming door Glas Voorthuizen van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van Glas Voorthuizen worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ter zake geen enkel recht tegen Glas Voorthuizen zal kunnen doen gelden.
 2. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door Opdrachtgever direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.
 3. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft Glas Voorthuizen het recht als nog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat Opdrachtgever verder te dier zake iets van Glas Voorthuizen kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):

Glas Voorthuizen conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (AVG onder andere). Zie de privacyverklaring (hyperlink plaatsen naar de privacyverklaring) van Glas Voorthuizen.

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Glas Voorthuizen.

17. Nawerking:

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Glas Voorthuizen, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18. Strijdige clausules:

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

19. Toepasselijk recht:

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Glas Voorthuizen wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

20. Forumkeuze:

De Rechtbank Gelderland (kamer civiele zaken/kanton), locatie Arnhem is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Glas Voorthuizen en Opdrachtgever. Niettemin heeft Glas Voorthuizen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21. Wijziging van de Algemene Voorwaarden:

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt Glas Voorthuizen zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

22. Slotbepaling:

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@glasvoorthuizen.nl

Nijverheidsweg 3 l 3771 ME l Barneveld
Kamer van Koophandel: 66435986
Btw-nummer: NL856552355B01

[1] Volledigheidshalve: Verklaringen, met inbegrip van mededelingen, kunnen in iedere vorm geschieden en in iedere gedraging besloten liggen (zie artikel 3:37 Burgerlijk Wetboek)